هارمونی رنگی در ترکیب بندی

رنگ ها هم همانند رفتار آدمها از جمله خشونت و یا مهربانی که میتواند روی رفتار های دیگر آدم ها تاثیر بگذارد نیز بر روی هم دیگر تاثیر می
گذارند به این تاثیرات همنوایی گفته می شود همنوایی میتواند در ترکیب بندی و یا در هماهنگی اثرات خود را بگذارد

این نمونه را ببینید و از تاثیر هارمونی رنگ ها شگفت زده شوید این تغییر فقط با تطبیق رنگ ها )بدون روتوش – فقط تغییر رنگ( انجام شده
است و قدرت گردش کار رنگی را نشان می دهد.

هماهنگی های رنگی

رنگ های مختلف تأثیرات بسیار متفاوتی بر روی افراد دارد همانطور که توسط تبلیغ کنندگان در همه جا کشف شده است. تصاویر پیرامون ما هدف کاملاً مشخصی دارند: آنها باید احساسی را تحریک کنند.
این امر به بهترین وجه از طریق هارمونی رنگ ، تعامل بین رنگ ها حاصل می شود.

هارمونی های رنگی چگونه کار می کنند؟
تئوری سازگاری با رنگ کاملاً ساده است: شما به دنبال یک هارمونی رنگ می گردید که تاثیری که میخواهید در اثر ایجاد کنید را بیشتر داشته باشید.
این بدان معناست که در اثر خود باید برای تعادل تلاش کنید و با رعایت یک هارمونی به این تعادل می رسید. بنابراین هنگام تن دادن به تصویر، وزن ها ، اشباع ها و اندازه های نسبی رنگ باید شبیه به یک پالت هماهنگ باشد نه کم و نه بیشتر.

استفاده از یک رنگ

دو سایه مکمل را می توان در تصویر به طور مساوی یا با وزن 75 – ٪ 25 ٪ مشاهده کرد. (در اینجا: قرمز و سبز)

تقسیم کامل برای برابری تاثیر رنگ ها

در این مدل ، رنگ مکمل در یک زاویه تقسیم می شود.(در اینجا به رنگ سبز فیروزه ای سبز و شکاف سبز مایل به زرد بود). وزن 50 – ٪ 25 – ٪ 25 ٪ است.

دو برابر

دو زوج رنگی مکمل که می توانند به سمت بالا یا پایین حرکت کنند. وزن این 40 – ٪ 20 – ٪ 20 – ٪ 20 ٪ است

آنالوگ

در اینجا ما یک “شعله ور” داریم که مکمل رنگ اصلی است (رنگ سبز). وزن در اینجا حدود 40 – ٪ 20 – ٪ 20 – ٪ 20 ٪ است

رنگها در ترکیب

چه چیزی وزن هر رنگ را تعیین می کند؟ سه عامل وجود دارد که اگر یکی از آنها را اضافه کنیم باید یکی از عوامل دیگر یا هر دو را جبران کنیم. فقط رنگ را نباید تغییر دهید ، زیرا رنگ بر وزن تأثیر نمی گذارد:

  • وسعت منطقه
  • اشباع
  • روشنایی

در یک منطقه بزرگ ، رنگ ها باید سبک یا غیر اشباع شوند تا وزن نوری یکسانی حاصل شود. می توانید به مثال گلهای قرمز روشن در چمنهای سبز فکر کنید، در اینجا چند مثال آورده شده است تا به شما نشان دهد چگونه وزن ها را می توان تعیین کرد:

50٪ – 50٪ هر دو رنگ به یک اندازه روشن هستند
سطح سبز بزرگتر است ، بنابراین ما آنرا تنزل می دهیم تا وزن هر دو رنگ یکسان باشد.
اگر منطقه سبز حتی بزرگتر باشد ، برای حفظ تعادل باید میزان روشنایی را افزایش داد یا میزان اشباع را بیشتر کاهش داد
دو ناحیه با اندازه مساوی ، اما قسمت قرمز کمی تیره تر شده است ، ما به همان نسبت سبز را اشباع کردیم.

موقعیت و شکل رنگ هنگام تنظیم وزن رنگ نقش دارد. در اینجا یک مثال آورده شده است:

قرمز و سبز متعادل است
سبز با قرار گرفتن دایره قرمز اضافه وزن دارد

تصویر ، یا بهتر بگوییم توزیع عناصر در تصویر ، تأثیر قابل توجهی بر وزن هر رنگ دارد.
در نتیجه ما متوجه شدیم که سه عامل اندازه و وسعت رنگ، روشنایی و اشباع رنگ میتواند حس و حال و روانشناسی رنگ ها را کاملا تغییر دهد.